Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Norton 360 Toolbar is missing on my Desktop but present on my Laptop. How do I get it back on the Desktop?

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I upgraded to Firefox 4.0 on my Desktop and lost my Norton 360 Premier toolbar. I have Firefox 3.6.16 on my laptop & the toolbar is still there.

How can I re-add my Norton toolbar to my Desktop's version of Firefox? If this isn't possible, how do I downgrade back to Firefox version 3.6.16.?

I want & need my Norton toolbar on the Desktop.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Symantec have released updates for Norton 360 and Norton Internet Security to make them compatible with Firefox 4, for details see http://community.norton.com/t5/Norton-Internet-Security-Norton/Firefox-4-compatibility-hotfix-is-now-available/td-p/428894