Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No sound on web videos like YouTube, Yahoo, etc but sound on them using Chrome. Sound works in Win Vista Home 32 bit and in media players. Just no audio using Firefox 4.0 Unninsdtalled and re installed Adobe Flash 10.2.513.1

  • Không có trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 171 lượt xem
more options

No sound on web videos but sound if I download them and then play them using any media player ( I use VLC 1.1.2) MP3s play fine. Audio fine on same videos using Chrome. Sound fine on Win Vista Home 32 bit No audio using Firefox 4. Adobe Flash 10.2.153.1 Have un installed and reinstalled it rebooting each time. Same Videos play fine in Chrome so problem must be in Firefox/flash combination. http://www.codecguide.com/fix_for_flash_sound_problems.htm

http://forums.techguy.org/multimedia/490867-fixed-adobe-flash-no-sound.html

No sound on web videos but sound if I download them and then play them using any media player ( I use VLC 1.1.2) MP3s play fine. Audio fine on same videos using Chrome. Sound fine on Win Vista Home 32 bit No audio using Firefox 4. Adobe Flash 10.2.153.1 Have un installed and reinstalled it rebooting each time. Same Videos play fine in Chrome so problem must be in Firefox/flash combination. http://www.codecguide.com/fix_for_flash_sound_problems.htm http://forums.techguy.org/multimedia/490867-fixed-adobe-flash-no-sound.html