Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I launch the Mozilla Firefox 3.6.16 through AppPerfect tool.

  • Không có trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

1) Launched the Mozilla Firefox through AppPerfect tool 2) Used site : https://wtgqa1.corp.adobe.com/cfusion/store/html/index.cfm?store=OLS-UK 3) Certificate Error 4) Click "Add Exception" button 5) Click "Get Certificate" 6) Click on "View" button 7) Select "Details" tab 8) Selected some certificate file "tcscio2006to2016.cer" 9) Clicked "Export" button

Problem : Not able to remove the Error code sec_error_ca_cert_invalid

1) Launched the Mozilla Firefox through AppPerfect tool 2) Used site : https://wtgqa1.corp.adobe.com/cfusion/store/html/index.cfm?store=OLS-UK 3) Certificate Error 4) Click "Add Exception" button 5) Click "Get Certificate" 6) Click on "View" button 7) Select "Details" tab 8) Selected some certificate file "tcscio2006to2016.cer" 9) Clicked "Export" button Problem : Not able to remove the Error code sec_error_ca_cert_invalid