Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am using ver 3.6.16 and like the layout. Can ver 4 be made to look similar to my current version?

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi GABJr

more options

I just don't want to relearn a new layout. I will also have to teach my 81 yr old father how it works as well..

Thanks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thanks that will work great! GABJr in OKC