Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I find the URL of a movie I wish for your downloading schedule?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
more options

I have added on the download schedule to your "tools" drop down menu. It asksfor the URL of the movie clip film or whatever. How do I find ths URL. A friend said hover over the movie while it is playing and drag and drop. but this doe not seem to work.

I have added on the download schedule to your "tools" drop down menu. It asksfor the URL of the movie clip film or whatever. How do I find ths URL. A friend said hover over the movie while it is playing and drag and drop. but this doe not seem to work.