Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't over ride "Secure connection failed", no over ride option shows.

  • Không có trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Secure Connection Failed

I have connected to this page many times before.

Emptied cache and cookies last night. Now FF won't allow site. There is no "Allow" option showing on warning screen. How can I over ride/ allow?

An error occurred during a connection to ohiomeansjobs.com.

The OCSP server has no status for the certificate.

(Error code: sec_error_ocsp_unknown_cert)