Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how convert XML file to an HTML file using Foxfire?

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 124 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am visually impaired and use an organization called BookShare.org to obtain softcopy books. I also have an Ipad 2. Currently there is no supported way to transport the bookshare books to the ipod but there is via several tools (i.e. hand fashion process). The first step is to use Foxfire to convert an XML file containing the content of the book to an HTML file. How is this done - do you need an add-on (plug0in) or what?

Thanks, Ben

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox should be able to display the XML files, provided there is a stylesheet available.

You can try to ask advice at the mozillaZine Web Development/Standards Evangelism forum.
The helpers at that forum are more knowledgeable about web development issues.
You need to register at the mozillaZine forum site in order to post at that forum.

See http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=25