Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there any way to upgrade to Firefox 4 on a machine running Mac OS 10.4.11?

  • 2 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rayge

more options

I cannot upgrade my OS as our machines (Mac Minis with 1GB RAM) do not have the Pentel processors needed for the 'Snow Leopard' OS, and although I can DL the install programs for FF4, I am prevented from drag and dropping them into my Applications folder

Giải pháp được chọn

Firefox 4 requires at least OS X 10.5 and an Intel Mac. There is a third party version of Firefox 4 that runs on OS X 10.4/10.5 and PPC Macs, for details see http://www.floodgap.com/software/tenfourfox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 4 requires at least OS X 10.5 and an Intel Mac. There is a third party version of Firefox 4 that runs on OS X 10.4/10.5 and PPC Macs, for details see http://www.floodgap.com/software/tenfourfox

more options

Thanks very much. Worked perfectly - although strangely I have experienced difficulties with this Forum, or I would have thanked you sooner!