Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot click to expnad time wise bank account entries

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cecil9

more options

My bank internet site opens OK When I get to account summary I should be able to left click each account and get a time expanded version. In FF4 nothing happens. I can navigate to other web pages in the site OK

My bank internet site opens OK When I get to account summary I should be able to left click each account and get a time expanded version. In FF4 nothing happens. I can navigate to other web pages in the site OK

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try running Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode. If it functions properly in that configuration, then one of your add-ons is the culprit.

more options

Problem appears to have been caused by using a beta version of flash