Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I use Norton Security, a pop window appears to enter my password so that all log-in names & password will be automatically entered for all applications, will Firefox 4 support this feature?

  • 3 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

In Norton Security, there is a feature called "Web Protection Log In" where a pop window appears then I enter a password only once as soon as I log in. This feature will automatically fill in my log-in name and password to all applications I use just as ATT.net. Will I be able to have this feature in Firefox 4 ?

Giải pháp được chọn

Not until Norton releases their update for Firefox 4.0 in May. Stick with 3.6.16 until then.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Not until Norton releases their update for Firefox 4.0 in May. Stick with 3.6.16 until then.

more options

Thank you so much, appreciate your quick reply.

more options

You're welcome.

Please click the Helpful button next to the answer that solved your Firefox support issue, when you are logged in, so this thread gets marked as Solved.