Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have installed firefox 4 (64 bit) on a dutch windows 7 computer. However, the dropdown menu is still in English. On my other PC with windows XP (32 bit) everything is in Dutch as it should be

  • Không có trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

setting the language plugin doen't change the menu language