Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you change the wallpaper behind the Firefox Toolbar? I set it to Despicable Me, now I want to change it and can't remember how I did it!

  • 2 trả lời
  • 226 gặp vấn đề này
  • 10155 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi needhelptoday

more options

I got a pop-up a while ago to change the wallpaper behind each of the toolbars. There were a ton of choices and I thought it would be fun to have Despicable Me. Now I am tired of it and can't find out how to change it to something else, even back to default.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I think this is what you're looking for: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/personas/

more options

Yes, this is EXACTLY what I was looking for ... thank you so much!