Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Just down loaded firefox4. My imac system, OS X, will not support it. Now what?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I downloaded firefox4 on my imac. I have OS X operating system and when I try to open firefox I get a message that tis system will not support firefox. I had firefox before and it crashed. I trashed ii and downloaded version 4.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 4 requires at least OS X 10.5 and an Intel Mac. There is a third party version of Firefox 4 that runs on OS X 10.4/10.5 and PPC Macs, for details see http://www.floodgap.com/software/tenfourfox

If you prefer, you can get the latest version of Firefox 3.6 from http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html

Mozilla are working to prevent Mac users with non-compatible systems from getting the notification about Firefox 4, and also not displaying the "Download Firefox 4" button on http://www.mozilla.com