Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 4 acts like I am using a french keyboard. In all other applications the keyboard behaves like US-English. Can I fix this?

  • Không có trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

In other applications, the keys type the letters/symbols as shown on my keyboard (US-English). In Firefox, the keys appear to default to a French type lay-out e.g. shift / shows an E with a sign over it rather than a ?