Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In Google search box, clicking on suggested words doesn't work in 4.0 (it does work in 3.6.15)

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Xircal

more options

On the Google toolbar, when you start to type in a search, possible searches are suggested. (If you type "al", the drop down box suggests "ale house", "all recipes", etc). In FF 3.6, clicking on one of these suggestions enters it in the search box. In FF 4, this does not work.

Is this a FF problem or a Google problem. Seems to me it's a FF problem.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options