Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have two monitors on my Mac. Running FF3.6.16 new windows now want to open on the wrong monitor. How do I get FF to open on the main display?

  • Không có trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have an eMac with a second display. I am running OS X 10.4.11 (Tiger) and Firefox 3.6.16. Everything was working fine until the other day I opened a second window in Firefox and dragged it to my secnd monitor. I later closed it. Since then all New Window requests, including when starting Firefox always open on the second monitor. How do I tell Firefox I want my main monitor has the primary monitor?