Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox wont open page with a redirect code in it

  • Không có trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
more options

I'm using the following redirect code on my website to automatically redirect users on a mobile phone to my mobi site:

<script type="text/javascript" src="http://216.139.224.162/Home/RedirectToMobile?url=http://mamotorworks.mobi"></script>

This work fine on all browsers including firefox 3.6. but it won't open the web page in firefox 4.0.

I get a pop up window asking me open this file with or save file.

I'm using the following redirect code on my website to automatically redirect users on a mobile phone to my mobi site: <script type="text/javascript" src="http://216.139.224.162/Home/RedirectToMobile?url=http://mamotorworks.mobi"></script> This work fine on all browsers including firefox 3.6. but it won't open the web page in firefox 4.0. I get a pop up window asking me open this file with or save file.