Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Using Firefox 3.6.16 w/OSX. When I go to My Yahoo Mail, the page is tiny and about 1/4 the size of a regular page. How do I get it to be a normal size? Thanks for your help!

  • 3 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

The mail page is pulled up into the upper left hand side of the page....

Giải pháp được chọn

Try resetting the page zoom, with the site on display use the keyboard shortcut Control+0 (zero)

For more details on page zoom see this link - https://support.mozilla.com/kb/Page+Zoom

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Try resetting the page zoom, with the site on display use the keyboard shortcut Control+0 (zero)

For more details on page zoom see this link - https://support.mozilla.com/kb/Page+Zoom

Được chỉnh sửa bởi TonyE vào

more options

The page zoom solved it! But any idea why it pulled up into the corner on it's own?

more options

You may have accidentally set the page zoom by using the keyboard shortcut to zoom out.