Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is the Firefox Sync add-on necessary with Firefox 4?

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

In Firefox 3 versions, I used the Firefox Sync function available via the Firefox Sync add-on. I have migrated to Firefox 4 and added the Firefox Sync add-on out of ignorance and habit. However, it sounds like sync is already an integral part of Firefox 4 and I wonder whether I still need the Sync add-on in order to have the sync function. Please answer.

In Firefox 3 versions, I used the Firefox Sync function available via the Firefox Sync add-on. I have migrated to Firefox 4 and added the Firefox Sync add-on out of ignorance and habit. However, it sounds like sync is already an integral part of Firefox 4 and I wonder whether I still need the Sync add-on in order to have the sync function. Please answer.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You do not need the Firefox Sync add-on in Firefox 4, the functionality is built into Firefox 4.