Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I asked Firefox to remember a password when I first went to a secure website. Now I want to undo that. Can you tell me how,please? John

 • 3 trả lời
 • 13 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

Question I asked Firefox to remember a password when I first went to a secure website. Now I want to undo that. Can you tell me how,please? John

Giải pháp được chọn

 1. In the Tools menu select Options to open the options window
 2. Go to the Security panel
 3. Click the "Saved Passwords" button to open the password manager
 4. In the list of sites click on the site that you want to remove to select it
 5. Click the Remove button.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

 1. In the Tools menu select Options to open the options window
 2. Go to the Security panel
 3. Click the "Saved Passwords" button to open the password manager
 4. In the list of sites click on the site that you want to remove to select it
 5. Click the Remove button.
more options

You're welcome