Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am trying to upgrade to Firefox 4, and I get this error message: The operation can’t be completed because you don’t have permission to access some of the items.

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to upgrade to Firefox 4, and I get this error message: The operation can’t be completed because you don’t have permission to access some of the items.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
  • Download a new copy of the Firefox program: http://www.mozilla.com/firefox/all.html
  • Trash the current Firefox application to do a clean (re-)install.
  • Install the new version that you have downloaded.

Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data.