Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm looking for an add on that opens a new web page. In prior versions it looked similar to a "+" sign. It is not the "Open a new Window Button" Thank you.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

The add on opens a blank new web page. For example, when on a web page, you can open a new page, with all bookmarks on the sidebar.