Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Site with self-signed cert no longer loads in FF 4

  • Không có trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

When attempting to load a page with aself-signed cert, one that previously loaded in 3.x, I now get the following error:

Renegotiation is not allowed on this SSL socket.

(Error code: ssl_error_renegotiation_not_allowed)

I was accessing via https.

Tất cả các câu trả lời (1)