Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Just updated to Mozilla Firefox 4.0 now receiving error to access a secure web site

  • Không có trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Secure Connection Failed
         An error occurred during a connection to secure.banknewport.com.

Renegotiation is not allowed on this SSL socket.

(Error code: ssl_error_renegotiation_not_allowed)
 The page you are trying to view can not be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
 Please contact the web site owners to inform them of this problem. Alternatively, use the command found in the help menu to report this broken site.

Được chỉnh sửa bởi krjh92 vào