Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox does SESSION RESTORE when I don't want it to

  • Không có trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I made sure I set everything to go back to my homepage: Options, General, When Firefox starts : Show my homepage (Google news) But:

When I watch msnbc news from their streaming window, I continue to surf the net, while keeping msnbc's video window open (I like to listen to the news when I surf the web).

When I'm done viewing a site I close the webpage (but keeping nsmbc's video window open). When I re open Firefox, it will go to the last page I viewed, not my homepage.

Được chỉnh sửa bởi Steve100 vào