Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"organize bookmarks" is no longer in my bookmarks menu and the drop down bar for my bookmarks toolbar has disappeared

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

I can not longer delete bookmarks from the bookmark file since "organize bookmarks" is no longer an option in Firefox 4. Also the bookmarks that didn't fit in my bookmark tool bar used to be accessible to the far right of the toolbar in a drop down menu. Now I have "bookmarks" in my bookmark menu taking up space instead of a drop down arrow with just my selected bookmarks that didn't fit in the toolbar.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

"Organize Bookmarks" has been renamed to "Show All Bookmarks" in the bookmarks menu.

The Bookmarks button is for accessing the bookmarks that are not in the bookmarks toolbar. You can hide this button, if you do that, to access other bookmarks you can click the orange Firefox button then select Bookmarks.

To remove the bookmarks button, right-click on the Navigation toolbar and select Customize. This will open the customize toolbar window. Drag and drop the bookmarks button which will now be on the right hand edge of the navigation toolbar and drop it onto the customize toolbar window. Click Done to complete the process.

For more details on customizing the toolbars see https://support.mozilla.com/en-US/kb/how-do-i-customize-toolbars