Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

App Tabs are awesome, but can I customize an icon? Many of my important tabs don't have dedicated icons. They use the default blank paper icon instead, so I have no way of distinguishing one from another. Thanks.

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can I customize the icon of the app tab, so I can tell one tab from another?

Tất cả các câu trả lời (1)