Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Whenever I open a new tab (my homepage is google) in Firefox 4, and i start to type, the writing is in the address bar and every time i have to click on the google search bar to search

  • Không có trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

When I open a tab, it automatically goes to Google. I can usually just start typing and the writing will go in the Google search bar on the web page. But now when I open a new tab, it goes to editing the address bar and when I start to type, it writes in the address bar and and I have to click the web page to start typing in the search bar