Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Previous version allowed me to save tabs when closing Firefox. This appears to no longer be available?

 • 2 trả lời
 • 13 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Grneyedlady

more options

The previous version of FF asked me if I wanted to save my Tabs when I closed it. I no longer seem to have this option on FF 4.0. Is this no longer available?

Giải pháp được chọn

One change in Firefox 4 is to by default stop Firefox displaying the warning message, but it can be turned back on by changing some preferences.

 1. Type about:config into the location bar and press enter
 2. Accept the warning message that appears, you will be taken to a list of preferences
 3. Locate the preference browser.tabs.warnOnClose, if its value is set to false, double-click on it to change its value to true
 4. Repeat this for these 3 preferences browser.warnOnQuit, browser.warnOnRestart and browser.showQuitWarning
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 8

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

One change in Firefox 4 is to by default stop Firefox displaying the warning message, but it can be turned back on by changing some preferences.

 1. Type about:config into the location bar and press enter
 2. Accept the warning message that appears, you will be taken to a list of preferences
 3. Locate the preference browser.tabs.warnOnClose, if its value is set to false, double-click on it to change its value to true
 4. Repeat this for these 3 preferences browser.warnOnQuit, browser.warnOnRestart and browser.showQuitWarning
more options

Thanks. Worked perfectly.