Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 4 downloads automatically to G5 PPC OS 10.5.8 - then states that the architecture is not supported.

  • 1 trả lời
  • 165 gặp vấn đề này
  • 2294 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

Firefox 4 downloads automatically to G5 PPC OS 10.5.8 - then states that the architecture is not supported.

http://www.mozilla.com/products/download.html?product=firefox-4.0&os=osx&lang=en-US

"Your download should automatically begin in a few seconds, but if not, click here."

What's wrong?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 4 requires at least OS X 10.5 and an Intel Mac. There is a third party version of Firefox 4 that runs on OS X 10.4/10.5 and PPC Macs, for details see http://www.floodgap.com/software/tenfourfox

If you prefer, you can get the latest version of Firefox 3.6 from http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html

Mozilla are working to prevent Mac users with non-compatible systems from getting the notification about Firefox 4, and also not displaying the "Download Firefox 4" button on http://www.mozilla.com