Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Help - when I open Firefox 4 it opens lots of tabs I haven't used recently, not the ones I saved!

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lsaloga

more options

After I downloaded and installed Firefox 4 when I open it, it opens tabs I haven't used in months, but not the tabs I saved!

Thank you for any help in fixing this.

Giải pháp được chọn

This can be a problem with the file sessionstore.js and sessionstore.bak in the Profile Folder

Delete sessionstore.js and sessionstore.bak in the Profile Folder

If you see files sessionstore-##.js with a number in the left part of the name like sessionstore-1.js then delete those as well.

See:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

This can be a problem with the file sessionstore.js and sessionstore.bak in the Profile Folder

Delete sessionstore.js and sessionstore.bak in the Profile Folder

If you see files sessionstore-##.js with a number in the left part of the name like sessionstore-1.js then delete those as well.

See:

more options

I followed these instructions but it did 'NOT'fix the problem.

more options

I followed these instructions again and it DID work - but now it doesn't ask me if I want to save the open tabs. How can I restore this feature? Thank you.