Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Removing autocomplete results does not seem to work

  • Không có trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
more options

Removing autocomplete results does not seem to work. I am attempting to remove/delete/clear entries from the "location bar". I cursor/mouse select the entry and press DELETE. The entry does get deleted from the list. If I go back, it is still there. I am using the instructions at: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Location%20bar%20autocomplete#w_removing-autocomplete-results

In previous releases to Firefox 4.0, clear recent history cleared this information

Removing autocomplete results does not seem to work. I am attempting to remove/delete/clear entries from the "location bar". I cursor/mouse select the entry and press DELETE. The entry does get deleted from the list. If I go back, it is still there. I am using the instructions at: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Location%20bar%20autocomplete#w_removing-autocomplete-results In previous releases to Firefox 4.0, clear recent history cleared this information