Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Using 3.6 version, updated this morning no bookmarks, restored them but bring it up and no bookmarks again?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Using 3.6 version, updated this morning no bookmarks, restored them but bring it up and no bookmarks again? I restarted my computer after re installing my bookmarks from my desktop but the bookmarks are not showing up when I bring up a new browser window. Was working last night and this morning it had an update then the bookmarks disappeared. How do I get the bookmarks to come back up when bringing up a new browser window?