Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mac screen shot function (Command-Shift-4) has stopped working when I downloaded new version of Firefox 3.6.16

  • Không có trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
more options

After downloading the new version of firefox, the screen shot tool Command-Shift-4 no longer works

After downloading the new version of firefox, the screen shot tool Command-Shift-4 no longer works