Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox 3.6.16 still not working with Flash!

  • Không có trả lời
  • 82 gặp vấn đề này
more options

Since updating to the latest version of FireFox 3.6 I have not been able to watch flash video's on YouTube and other sites, also any flash based content is blank or black.

I'm using Mac OS X 10.5.8 on a G5 PPC so Flash 10.1.102.64, the latest for PPC Mac's.

I've gone through all the usual steps of disabling plug-in's and extensions with no luck.

I'm also using the latest Safari 5 and it is still working with YouTube and other Flash sites.

ETA - Just found something weird, if I launch the QuickTime Player (not the plug-in) after launching FireFox then Flash appears to act normally, even after quiting QT.

Được chỉnh sửa bởi lancer1993 vào