Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

google search field cusor problems

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

just upgraded FF4,I have windows 7 ultimate. I have a full Google toolbar. When type something in the google search field I get suggestions on a drop down box. I move the cursor down to use any of these suggestions, then click on the one I want to use and nothing happens? search field goes blank.