Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how can i change the icon home page to left side?

  • 1 trả lời
  • 33 gặp vấn đề này
  • 80 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

how can i change the icon home page to left side?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can move icons around by using the procedure shown in the "How do I customize or rearrange toolbar items" section of this link - https://support.mozilla.com/en-US/kb/how-do-i-customize-toolbars