Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get a webpage to print in a larger font?

  • Không có trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

When I increase the size of the font in internet options, it helps the printed page, but increases the size of the webpage so much it is way too large. How can I increase just the size of my printed page?