Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can not get Firefox 4.0 add-on to recognize .Net Framework Assistant 4.0 current version reported by FireFox is 0.0.0

  • Không có trả lời
  • 136 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
more options

1)When I installed FireFox 4.0 it disabled the .Net Framework Assistant, if I remember correctly was version 1.2. 2)Downloaded and installed Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 and installed. FireFox did not recognize this version of .Net. I then installed a Microsoft .Net patch to make 3.5 SP1 compatible with FireFox. After this FireFox 4.0 does enable .Net Framework but the version reported is 0.0.0

My system has .Net Framework 3.5 SP1 and .Net Framework 4 Client.

How do I enable FireFox to use and report version 3.5 or version 4.0? Thanks

1)When I installed FireFox 4.0 it disabled the .Net Framework Assistant, if I remember correctly was version 1.2. 2)Downloaded and installed Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 and installed. FireFox did not recognize this version of .Net. I then installed a Microsoft .Net patch to make 3.5 SP1 compatible with FireFox. After this FireFox 4.0 does enable .Net Framework but the version reported is 0.0.0 My system has .Net Framework 3.5 SP1 and .Net Framework 4 Client. How do I enable FireFox to use and report version 3.5 or version 4.0? Thanks