Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After 4.0 installation I get popup window that says "You cannot use the application "Firefox" with this version of Mac OS X". What is wrong?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I did the installation for version 4.0. After completing the install when I click on the Firefox icon I get a popup window that says I cannot run Firefox with the version of the Mac OS X operating system I have. Opened Safari and checked with Apple and it says I have the latest version.