Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 4 does not work with webpages containing embedded Windows Media.

  • Không có trả lời
  • 104 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Just tried Firefox 4 and any webpage with an embedded Windows Media Player will not show. I tried the WMP plugin, but still nothing. I went back to 3.6.15 for the time being. No problems with WMP content in V3.6.15. Hope this can be corrected.