Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I add a button next to the location bar (just like the Home-button) that will open a new tab?

more options

In Firefox 3 there was a button that would open a new tab. This button was next to my location bar (next to the home, refresh, etc buttons), and also usable when I didn't have any tabs open (unlike the + on the tabbar, which is only there when I turn on my tabbar). Although there is a button I can add that will open a new window, I would like to know if it is possible to have similar button that will open a new tab.

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.com/en-US/kb/How+to+customize+the+toolbar

There's a New Tab button in the Customize Palette, just move it to where you want it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.com/en-US/kb/How+to+customize+the+toolbar

There's a New Tab button in the Customize Palette, just move it to where you want it.

more options

You're right, thanks! Only reason I couldn't find it was because it was already on a toolbar, in the far corner of my screen.