Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

orkut homepageis not displayed, but all other pages works properly

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

When I enter the web address of ORKUT, page is not displayed. No error messsag is seen. In internt Explorer, the message,' the page can not be displayed' is seen

When I enter the web address of ORKUT, page is not displayed. No error messsag is seen. In internt Explorer, the message,' the page can not be displayed' is seen