Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can i login into my firefox sync account? When i press "Connects" it shows me a security code, that i should input on another device, but i need to sync this device.

  • 1 trả lời
  • 83 gặp vấn đề này
  • 231 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi saimanoj

more options

When i press "Connects" it shows me a security code, that i should input on another device, but i need to sync this device.

Được chỉnh sửa bởi oligsei vào

Giải pháp được chọn

I too had this problem until i deleted my sync account in the website and created it again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I too had this problem until i deleted my sync account in the website and created it again.