Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does Firefox display wrong colors of graphic files?

  • Không có trả lời
  • 36 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
more options

Firefox consistently distorts the color of JPEG images displayed on screen. The same web page displayed in IE displays proper color for the same JPEG file on the same web page.

See the following web page which shows a picture of the problem. One picture is worth a thousand words:

http://www.hfgf.org/facebook.html