Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I upgraded but would like the old one back

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Skillzore

more options

I upgraded to firefox 4 but would like to go back to the old way how do i do this

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

just uninstall FF 4.0 and install the latest 3.6 version from mozilla website.