Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

facebook has chnged their status, to answer a comment u have to hit ENTER and my enter key DOES NOT WORK ON FACEBOOK, I CAN NOT COMMEN enter does not work on facebook

  • 1 trả lời
  • 54 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

PLEASE HELP MR I AM SO AGGRAVATED...ICAN NOT COMMENT ON FACEBOOK ANYMOE....UNDER POST IT SAYS TO HIT COMMENT WHICH I DO BUT TO SEND U HAVE TO PRESS ENTER AND WHEN I TRY MY MESSAGE DOES NOT SEND, MY ENTER DOES NOT WORK ON FACEBOOK, WHAT I WRONG PLEASE HELP I AM AAT MY WITS END LITERALLY

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You posted with a very old Firefox 2.0.0.14 version from 2008.

It is possible that Facebook no longer works with such an old Firefox version.
Can't you update to a more recent Firefox version?