Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I downloaded FF4 RC. Launching FFsetup.exe crashed: "File is corrupt". I downloaded FF 4 RC 6 times, always same problem.

  • 1 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi onegin

more options

I downloaded FF4 RC yesterday. Launching FFsetup.exe crashed: "File is corrupt". I downloaded FF 4 RC 6 times, always same problem. I downloaded another language verison, same problem.

I downloaded FF4 RC yesterday. Launching FFsetup.exe crashed: "File is corrupt". I downloaded FF 4 RC 6 times, always same problem. I downloaded another language verison, same problem.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Today I finally installed FF 4 RC . I don't know where was a mistake , it was OK today . I am disappointed at FF 4 slowness. I thought that version 4 will be faster than 3 , isn't , at least not in the version of RC