Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

upgraded to win 7. kept my old files including program files on drive d. need my old bookmarks

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

during my win 7 custom installation I kept a copy of my old files on the Vista operating system on the D drive. How can I copy my old bookmarks into the new firefox under win 7?

during my win 7 custom installation I kept a copy of my old files on the Vista operating system on the D drive. How can I copy my old bookmarks into the new firefox under win 7?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You need to find the old profile folder which is not in programs files.

First make sure that you have set Windows to show hidden files - http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/tutorial151.html

Search your D drive for a file called places.sqlite, there will be a copy of that file in the old profile folder. Once you have found the old profile folder, you can copy the necessary data files to your current profile folder. For details of how to open your current profile folder, and of the files to copy see https://support.mozilla.com/kb/Recovering+important+data+from+an+old+profile