Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when will TabGroups Manager plugin be available on FF 4 RC?

  • 4 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AbbyS

more options

when will TabGroups Manager plugin be available on FF 4 RC? I badly need that!!

Giải pháp được chọn

As it works in beta 12, it will very likely work in the release candidate. You can bypass the compatibility check which will enable this extension by using the Add-on Compatibility Reporter extension- https://addons.mozilla.org/firefox/addon/add-on-compatibility-reporter

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

There is no plugin for Tab groups, it is a built-in feature of Firefox 4. If it is the tab groups button that you need, control-click on a toolbar and select Customize. This will open the customize window dialog, you can then drag and drop the Tab groups button onto the toolbars.

https://support.mozilla.com/kb/How+to+customize+the+toolbar

more options
more options

Giải pháp được chọn

As it works in beta 12, it will very likely work in the release candidate. You can bypass the compatibility check which will enable this extension by using the Add-on Compatibility Reporter extension- https://addons.mozilla.org/firefox/addon/add-on-compatibility-reporter

more options

Thanks! For now it works!